Mtuso Takeuchi

Hiroyuki Kita

Yoshio Nitta

Koichi Ishino

Hiroaki Nakayama

Haruyuki Uchida

Keizo Ushio

Koichi Ogino
Japanese sculptors
Sculpture by the sea Bondi 2006