ibs1997
symposium
http://www.iobs.de/2000/keizo_ushio yugi ibs2000
symposium